Vedd a Jegyed a Simple alkalmazással, és nyerj 100.000 forintot

Nyereményjáték szabályzat: „Vedd a Jegyed a Simple alkalmazással, és nyerj 100.000 forintot” játékra

 

A szabályzat hatálya

 

A jelen promóciós szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-43) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a 2017. január 20. és 2017. február 19. között megrendezésre kerülő Jegy vásárlással kapcsolatos nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozóan.

 

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik 2017. január 20. és 2017. február 19. között a Simple Applikáció Jegy csempéjén keresztül bármely előadásra jegyet vásárolnak, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

 

A Játékos a Simple Applikáció Jegy csempéjében történő vásárlással automatikusan részt vesz a játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Simple Applikáció Jegy csempéjében történő jegy vásárlás előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

 

A Játékban részt vevő személyek

 

A Játékban azok a 14. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik a Szervező által üzemeltetett Simple Applikációt okos készülékükre letöltötték és 2017. január 23. és 2017. február 19. között a Simple Applikáció Jegy csempéjén keresztül sikeresen vásárolnak jegyet bármelyik, a Jegy csempében feltűntetett előadásra.

 

Az a személy, aki – a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában - a 14. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.

 

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

 

A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból, a Sorsolásból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél;

c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

 

A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban

 

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha a Simple Applikációt okos készülékére letölti és 2017. január 20. és 2017. február 19. között a Simple Applikáció Jegy csempéjén keresztül, a Jegy csempén belül feltűntetett előadások bármelyikére sikeresen vásárol belépőt.

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

 

Minden Játékos csak egyszer jogosult nyerni a Játékban és csak egyszer, egy e-mail címmel és egy Simple Applikációs regisztrációval jogosult a Játékban részt venni. A Szervező nem köteles ellenőrizni, hogy egy Játékos hány e-mail címmel vesz részt a Játékban, ha azonban a Szervező megbizonyosodik arról, hogy egy Játékos több e-mail címmel vesz részt a Játékban, jogosult a Játékost a Játékból kizárni.

 

A Játék időtartama

 

A Játék kezdő időpontja: 2017. január 20. 00:00 óra

A Játék záró időpontja: 2017. február 19. 24:00 óra

 

Nyeremény és sorsolás

 

A Játék időtartama alatt összesen 1 darab, összesen 100.000,- Ft-tal feltöltött egyedi dedikált bankkártya kerül kisorsolásra a Játék időtartama alatt a Simple Applikáció Jegy csempéjében jegyet vásárló Játékosok között.

 

A Játék során a Simple Applikáció Jegy csempéjében jegyet vásárló Játékosok között kisorsolt nyeremény sorsolására az alábbi időpontban kerül sor:

 

2017. február 20. 13:00 óra

 

A Játék során összesen 1 fő nyertes kerül kisorsolásra.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy alternatív nyereményt adjon a meghatározott nyeremény helyett, feltéve, hogy azok értéke és jellege hasonló.

 

A nyereményt a nyertes Játékos személyesen, a Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen kapja meg.

 

A Nyeremény kisorsolására a számítógépes nyilvántartás segítségével a Simple Applikációban történt regisztrációkor megadott adatokból véletlenszerű számgenerálással működő sorsoló programmal kerül sor a Szervező székhelyén: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

 

A Sorsolásra 3 tagból álló sorsolási bizottság előtt kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül.

 

Nyertesek, pótnyertesek és értesítésük, a nyeremény átadása

 

A Nyeremény Sorsolásán 3 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, amennyiben a nyertes Játékos a Játékra történő regisztrációt követően, a Játék regisztráció során megadott e-mail címén nem elérhető, vagy a Nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül, vagy a Szervező nyereményről szóló, Nyertest értesítő levelében jelzett időpont elteltével sem jelentkezik. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

 

A nyerteseket a Szervező a Nyertesek e-mailcíme, illetve annak a Nyertesek azonosítására alkalmas, az e-mail levelezés szolgáltatót nem tartalmazó részlete a Simple Applikáció Facebook oldalán (https://www.facebook.com/simplehungary/ ), valamint a Szervező által üzemeltetett http://simple.hu oldalon történő közlésével, valamint a regisztrációkor megadott e-mail címen, e-mail-ben értesíti a Nyereményről.

 

A nyertesek jogosultak a Nyereményről lemondani legkésőbb a nyeremény sorsolását követő 3 munkanappal bezárólag a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

Adatvédelem, adatkezelés

 

A Játékban való részvétel és a Simple regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

 

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban:

 a) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén e-mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán és kizárólag az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) betartásával;

b) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén e-mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott módon közzétegye;

c) tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein. Ezen kívül, a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

 

A megadott személyes adatok kezelője az OTP Mobil Szolgáltató Kft., adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-77549/2014, NAIH-95127/2016, NAIH-95128/2016, NAIH-102026.

 

A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.

 

Egyéb rendelkezések

 

A nyeremény másra át nem ruházhatók, a nyeremény pénzre át nem váltható.

 

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék összegét. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek azonban a Játékost terhelik.

 

A Nyeremény után a Szervező a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremény után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervező tájékoztatja a nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel) a nyertes Játékos köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani.

 

Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Simple applikáció kínálata, a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

 

A Játékkal kapcsolatos panaszok bejelentésére, kezelésére a Simple ÁFF panaszkezelésre vonatkozó szabályai vonatkoznak.

 

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

Töltsd le a Simple alkalmazást a mobilodra!