Nyereményjáték szabályzat a „Fizess a Simple fiókkal és nyerj 1 milliót bankkártyán”  nyereményjátékhoz

1. A szabályzat hatálya

A jelen promóciós szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-43) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a 2017. december 6. és 2018. január 15. között megrendezésre kerülő nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozóan.

 

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a Játékban részt kívánnak venni és megfelelnek a jelen Szabályzatban rögzített feltételeknek, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

 

A Játékos a részvételével maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

 

2.       A Játékban részt vevő személyek

 

A Játékban azok a 14. életévüket betöltött természetes személyek, illetve azok a jogi személyek vehetnek részt, akik:

 

a)       fizetési műveletet kezdeményeznek egy olyan webshopban, amely lehetőséget biztosít a Simple Fiók általi Simplepay fizetésre, és a fizetési művelet körében megadott bankkártyadataival létrehoznak, más szóval regisztrálnak egy Simple Fiókot, és ezen regisztrációjukat a Simple rendszer által küldött authorizációs üzenetben foglalt link követése által megerősítik; illetve akik

 

b)       már rendelkeznek regisztrált Simple Fiókkal, és az ott tárolt bankkártyájuk által fizetési műveletet kezdeményeznek egy olyan webshopban, amely lehetőséget biztosít a Simple Fiók általi Simplepay fizetésre.

 

Szervező leszögezi, hogy a Simple weboldal a jelen Játék kapcsán nem tekinthető a részvételi jogot megalapozó webshopnak, így az ott bonyolított tranzakciók a jelen Játék szempontjából nem vehetőek figyelembe.

 

Az a természetes személy, aki – a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában – korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.

 

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

 

A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező, illetve jogi személyek esetében magyarországi székhellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból, a Sorsolásból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

 

a)    a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

b)    más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél;

c)    a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

 

3.       A Játék lebonyolításának folyamata

 

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha megfelel a 2. a) – b) pontok alatt meghatározott feltételeknek.

 

A Játékban való részvételi jogosultság körében kizárólag azoknál a webshopoknál bonyolított vásárlások, tranzakciók vehetőek figyelembe, amelyeknél elérhető a Simple Fiókon keresztüli Simplepay fizetés lehetősége; továbbá a Simple weboldalon bonyolított tranzakciók a Játék körében nem tekinthető a fentiek szerinti webshop-vásárlásnak a 2. pontban foglaltak szerint.

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

 

Minden Játékos csak egyszer jogosult a Játékban részt venni. A Szervező nem köteles ellenőrizni, hogy egy Játékos hány nevezéssel vesz részt a Játékban, ha azonban a Szervező megbizonyosodik arról, hogy egy Játékos több nevezéssel vesz részt a Játékban, jogosult a Játékost a Játékból kizárni.

 

A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a Sorsolás időpontjában is a 2. a) b) vagy c) alatti, valamely személyi feltétellel rendelkezik.

 

4.       A Játék időtartama

 

A Játék kezdő időpontja:           2017. december 5.

A Játék záró időpontja:             2018. január 15.

 

5.       Nyeremény és sorsolás

 

A Játék záró időpontját követően Szervező kisorsol az érvényesen regisztrált személyek közül 1 (egy) nyertes Játékost, akinek Nyereményként a Szervező 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összeget bocsát rendelkezésére prepaid bankkártya formájában.

 

A prepaid bankkártyára a bankkártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató mindenkori feltételei irányadóak, azokért a Szervező nem vállal felelősséget, amely felelősségkizárást a Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményösszeg rendelkezésre bocsátásának módját egyoldalúan határozza meg, illetve hogy alternatív nyereményt adjon a meghatározott nyeremények helyett, feltéve, hogy azok értéke és jellege hasonló.

 

A Nyeremények kisorsolására a számítógépes nyilvántartás segítségével a regisztrációkor megadott adatokból véletlenszerű számgenerálással működő sorsoló programmal kerül sor a Szervező székhelyén: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. (a továbbiakban: Sorsolás).

 

A Sorsolásra 3 tagból álló sorsolási bizottság előtt kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül.

 

6.       A nyertes, pótnyertesek és értesítésük, a nyeremények átadása

 

A Nyeremény Sorsolásán 3 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, amennyiben a nyertes Játékos a Játékra történő regisztrációt követően, de még a Sorsolás időpontja előtt törli regisztrációját, vagy a Játék regisztráció során megadott elérhetőségén nem elérhető, vagy a Nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

 

A nyertes Játékost a Szervező a regisztrációkor megadott e-mail címen, vagy más megadott elérhetőségén értesíti a Nyereményről.

 

A nyertes jogosult a Nyereményről lemondani legkésőbb a Nyeremény sorsolását követő 3 munkanappal bezárólag a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

7.       Adatvédelem, adatkezelés

 

A Játékban való részvétel és a Simple regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

 

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban:

 

a)    önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén e-mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán és kizárólag az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) betartásával;

 

b)    önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén e-mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott módon közzétegye, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy róla a Szervező képfelvételt készítsen és azt megjelenítse a Szervező felületein reklámozási, promóciós, marketing célból;

 

c)    tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein. Ezen kívül, a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

 

A megadott személyes adatok kezelője az OTP Mobil Szolgáltató Kft., adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-120993/2017; NAIH-120870/2017.

 

A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.

 

8.       Egyéb rendelkezések

 

A Nyeremény másra át nem ruházható és a Szervező által meghatározott fizetési módról és pénznemről más fizetési módra vagy pénznemre, illetve készpénz-helyettesítő fizetőeszköz esetén készpénzre át nem váltható.

 

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék összegét; a Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek azonban a Játékost terhelik.

 

A Nyeremény után a Szervező a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremény után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervező tájékoztatja a nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel) a nyertes Játékos köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani.

 

Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

 

A Játékkal kapcsolatos panaszok bejelentésére, kezelésére a Simple ÁSZF panaszkezelésre vonatkozó szabályai vonatkoznak.

 

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

  

Budapest, 2017. 11. 28.

Töltsd le a Simple alkalmazást a mobilodra!