Nyereményjáték szabályzat Simple autópálya matrica 2018 játékra

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A jelen promóciós szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-43) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a 2017. december 1. és 2018. február 15. között megrendezésre kerülő E-matrica vásárlással kapcsolatos nyereményjátékra vonatkozóan.

 

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik 2017. december 1. és 2018. február 15. között a Simple Applikáció e-Matrica csempéjén, illetve a Simple Weboldalon (https://simple.hu) keresztül bármilyen e-matricát vásárolnak, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

 

 A Játékos a Simple Applikáció e-Matrica csempéjében, illetve a Simple Weboldalon történő autópálya matrica (e-Matrica) vásárlással automatikusan részt vesz a játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Simple Applikációban történő e-matrica vásárlás előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

 

A Játékban részt vevő személyek

 

A Játékban azok a 14. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik a Szervező által üzemeltetett Simple Applikációt okos készülékükre letöltötték és 2017. december 1. és 2018. február 15. között a Simple Applikáció e-Matrica csempéjén keresztül bármilyen e-matricát sikeresen vásárolnak, illetve akik a Simple Weboldalon keresztül sikeresen vásárolnak bármilyen e-matricát 2017. december 1. és 2018. február 15. között.

 

Az a személy, aki – a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában – a 14. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Főnyereménnyel, a Heti Nyereményekkel és a Napi Nyereményekkel (a továbbiakban, mint: Nyeremények) kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremények átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.

 

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

 

A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból, a Sorsolásból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a Nyeremények átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

 

a)     a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

b)     más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél;

c)     a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

 

A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban

 

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha a Simple Applikációt okos készülékére letölti és 2017. december 1. és 2018. február 15. között a Simple Applikáció e-Matrica csempéjén keresztül bármilyen e-matricát sikeresen vásárol, illetve ha a Simple Weboldalon keresztül vásárol bármilyen e-matricát 2017. december 1. és 2018. február 15. között.

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

 

Minden Játékos csak egyszer jogosult nyerni a Játékban és csak egyszer, egy e-mail címmel jogosult a Játékra regisztrálni. A Szervező nem köteles ellenőrizni, hogy egy Játékos hány e-mail címmel vesz részt a Játékban, ha azonban a Szervező megbizonyosodik afelől, hogy egy Játékos több e-mail címmel vesz részt a Játékban, jogosult a Játékost a Játékból kizárni.

 

A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a Sorsolás időpontjában is még élő Simple regisztrációval rendelkezik.

 

A Játék időtartama

 

A Játék kezdő időpontja: 2017. december 1. 00:00 óra

A Játék záró időpontja: 2018. február 15. 24:00 óra.

 

Nyeremények és sorsolások

 

A Nyeremények sorsolásán minden Játékos annyiszor vehet részt, ahány sikeres tranzakciót bonyolított, azaz például ha egy adott héten 3 db e-Matricát vásárolt a Simple Applikációban, akkor az e-mail címe 3-szor vesz részt az adott heti sorsoláson – e rendszer megfelelően alkalmazandó a Napi Nyereményekre és a napi sorsolásokra is, illetve a Főnyereményre azzal, hogy a Szervező a Főnyeremény tekintetében egyetlen sorsolást tart, így a Játékosok több tranzakció esetén is csak egy Főnyeremény-sorsoláson vesznek részt, de az esélyüket a tranzakciók számával egyenes arányban növelik.

 

A Heti Nyeremények listáját Szervező a weboldalán teszi közzé heti bontásban.

 

Napi Nyereményként Szervező naponta 10 darab 1000 Ft, azaz egyezer forint értékű, Simple Alkalmazásban beváltható kupont sorsol ki.

 

A Heti Nyeremények és a Napi Nyeremények sorsolására az irányadó nyereményidőszak (hét/nap) elteltét követő három munkanapon belül kerül sor, a nyertes Játékosokat Szervező elektronikus úton értesíti.

 

A Játék során 2018. február 16. napján 10:00 órakor kerül kisorsolásra a Főnyeremény, amely egy összesen bruttó 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összeggel feltöltött prepaid bankkártya. A prepaid bankkártyára a bankkártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató mindenkori feltételei irányadóak, azokért a Szervező nem vállal felelősséget, ezen felelősségkizárást a Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy alternatív nyereményt adjon a meghatározott nyeremények helyett, feltéve, hogy azok értéke és jellege hasonló.

 

A Főnyereményt a nyertes Játékos személyesen, a Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen kapja meg.

 

A Nyeremények kisorsolására a számítógépes nyilvántartás segítségével a regisztrációkor megadott adatokból véletlenszerű számgenerálással működő sorsoló programmal kerül sor a Szervező székhelyén: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

 

A Sorsolásra 3 tagból álló sorsolási bizottság előtt kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül.

 

Nyertesek, pótnyertesek és értesítésük, a nyeremények átadása

 

A Nyeremények Sorsolásán Sorsolásonként 3 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, amennyiben a nyertes Játékos a Sorsolás időpontja előtt törli mobilkészülékéről a Simple Applikációt, vagy a Simple regisztrációját, vagy a Játék regisztráció során megadott e-mail címén nem elérhető, vagy a Nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

 

A nyerteseket a Szervező a Nyertesek e-mailcíme, illetve annak a Nyertesek azonosítására alkalmas, az e-mail levelezés szolgáltatót nem tartalmazó részlete a Simple Facebook oldalán (https://www.facebook.com/simplehungary?fref=ts), Szervező Simple Alkalmazásában, a Simple Weboldalon valamint a játékra fenntartott Facebook alkalmazásában történő közlésével, valamint a regisztrációkor megadott e-mail címen, e-mail-ben értesíti a Nyereményről.

 

A nyertesek jogosultak a Nyereményekről lemondani legkésőbb a nyeremények sorsolását követő 7 munkanappal bezárólag a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: ugyfelszolgalat@simple.hu. 

 

Adatvédelem, adatkezelés

 

A Játékban való részvétel és a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

 

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban:

 

a)     önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén e-mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán és kizárólag az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) betartásával;

b)     önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén e-mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott módon közzétegye;

c)     tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein. Ezen kívül, a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

 

A megadott személyes adatok kezelője az OTP Mobil Szolgáltató Kft., adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-77549/2014

 

A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.

 

Egyéb rendelkezések

 

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, a Heti nyeremények és a Napi Nyeremények pénzre át nem válthatók.

 

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a Nyereményekre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a Nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék összegét. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek azonban a Játékost terhelik.

 

A Nyeremények után a Szervező a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremények után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervező tájékoztatja a nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel) a nyertes Játékos köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani.
 

Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

 

A Játékkal kapcsolatos panaszok bejelentésére, kezelésére a Simple ÁFF panaszkezelésre vonatkozó szabályai vonatkoznak.
 

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

Budapest, 2017. november 28.

Töltsd le a Simple alkalmazást a mobilodra!